ASL Banner AircrafsSale900x100

 

Како постати члан ВСС

За пријем у чланство, као и за обнављање чланства у ВСС, у складу са Законом о спорту и Статутом ВСС, потребно је да нам доставите следећу документацију:

  1. Молбу за пријем у чланство у писаној форми, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и оверену печатом удружења. Преузети овде.
  2. Одлуку о удруживању у Савез. Преузети овде.
  3. Копију Решења о упис у Регистар Агенције за  привредне регистре
  4. Изјаву у писаној форми да прихватате надлежност Сталног спортског Арбитражног суда при Спортском савезу Србије за решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Савезу, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и оверену печатом Удружења. Преузети овде.
  5. Изјаву у писаној форми да прихватате Статут и друге опште акте Савеза, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и оверену печатом удружења. Преузети овде.
    6. Фотокопију личне карте или другог доказа о идентитету лица овлашћеног за заступање;
  6. Копију Статута који је у складу са Законом о спорту (свака страница мора бити оверена печатом удружења);
  7. Попуњен упитник за Књигу чланова ВСС и списак чланова клуба. Преузети овде и овде.

Молба за чланство у ВСС ће бити одбијена уколико не буде испуњен било који од горе наведених услова (од редног броја 1 до редног броја 8).

О молби одлучује Управни одбор Ваздухопловног савеза Србије у року од 60 дана од подношења пријаве и уколико нађе да испуњавате све услове, донеће Одлуку о пријему у чланство Ваздухопловног савеза Србије и о истој Вас обавестити писаним путем.

Након пријема обавештења дужни сте да у року од 15 дана уплатите прописан износ годишње чланарине. О тачном износу бићете обавештени приликом слања обавештења.

Након тога, овлашћени представник Вашег спортског удружења/територијалног ваздухопловног савеза/стручног спортског удружења потписује приступницу у Савез.

Права члана Савеза се остварују од дана уплате чланарине. Уколико исту не уплатите у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о пријему у чланство, сматраће се да сте одустали од чланства у Ваздухопловни савез Србије.

Наведену документацију доставити канцеларији ВСС лично или препорученом поштом на адресу:

Ваздухопловни савез Србије

Узун Миркова 4/1

11000 Београд

fer play2014ASL Banner AircrafsSale 400x150